Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op De Twentse Nazomer, een product van Stichting Buiten Goed i.o. Door van de website www.detwentsenazomer.nl gebruik te maken en een of meer van de producten en/of diensten af te nemen van Stichting Buiten Goed i.o., ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

1.1 De Twentse Nazomer: Evenement georganiseerd door Stichting Buiten Goed i.o., waarbij bezoekers genieten van een concert- en dinershow op vertoon van een ticket. 

1.2 Bezoeker: De bezitter van een ticket voor De Twentse Nazomer en/of de afnemer van een ticket zodra de betaling is geschied of bevestigd.

1.3 Ticket: Het toegangsbewijs tot De Twentse Nazomer op de vermelde datum en tijdstip. Het ticket is na betaling niet persoonsgebonden. 

1.4 Toegang: Toegang tot het terrein van De Twentse Nazomer, uitsluitend op vertoon van het ticket en uitsluitend in de door de organisatie opengestelde ruimtes. 

1.5 Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Buiten Goed i.o. en de bezoeker terzake de koop en levering van een ticket voor De Twentse Nazomer. 

1.6 Organisator: De organisatie van De Twentse Nazomer genaamd Stichting Buiten Goed i.o. Hierna organisator genoemd. 


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Op alle met Organisator gesloten overeenkomsten met betrekking tot De Twentse Nazomer zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Organisator uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 


Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Organisator en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Ticket voor De Twentse Nazomer koopt bij Organisator, dan wel door middel van de door Organisator ingeschakelde ticketing organisatie. 

3.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering voor de tickets via de website tot stand te brengen en uit te voeren. De Bezoeker dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste tickets zijn gereserveerd. De Bezoeker dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken. Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet is Organisator niet aansprakelijk. 

3.3 Bij het reserveren van een Ticket via de website worden naast de prijs voor het Ticket ook additionele servicekosten aan de Bezoeker in rekening gebracht. 

3.4 De Overeenkomst gaat in op de datum van toezending of overdracht van het Ticket.

3.5 Restitutie op het Ticket is niet mogelijk tenzij door Organisator anders overeen gekomen.


Artikel 4. Prijs

4.1 Organisator heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.

4.2 Bezoeker betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door Organisator opgegeven bankrekening.

4.3 De in de Overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen waaronder BTW en exclusief servicekosten. 


Artikel 5. Tickets

5.1 Het Ticket bestaat uit een document of barcode en/of cijfercode. Deze barcode/cijfercode is een unieke code en wordt via elektronische communicatie aan de Bezoeker verstrekt. Indien de Bezoeker het Ticket via elektronische communicatie wenst te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor zorg te dragen dat het Ticket op deze wijze kan worden verstrekt aan de Bezoeker. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen. 

5.2 Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft eenmalig Toegang aan een persoon. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. 

5.3 Alleen aanschaf bij de door Organisator ingeschakelde ticketorganisatie garandeert de geldigheid van het Ticket. De bewijslast dienaangaande berust bij de Bezoeker. 

5.4 De tickets zijn en blijven eigendom van Organisator. Het Ticket geeft de houder het recht op het bijwonen van De Twentse Nazomer. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van De Twentse Nazomer krijgt Toegang tot het evenement. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van het Ticket ook de rechthebbende (Bezoeker) daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige tickets nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het, door Organisator of de ingeschakelde ticketorganisatie, verstrekte Ticket. 

5.5 Indien de Bezoeker na toelating tot De Twentse Nazomer de locatie verlaat, verliest het Ticket zijn geldigheid. 


Artikel 6. Evenement 

6.1 Het is de Bezoeker niet toegestaan om voedsel, glaswerk, (plastic)flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, alcoholhoudende dranken en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of voor bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen naar De Twentse Nazomer. Organisator behoudt zich ten allen tijde het recht om de Bezoeker bij het betreden van de locatie te fouilleren en de Bezoeker is verplicht indien daarom verzocht wordt hieraan mee te werken. Organisator behoudt zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan genoemde fouillering de Toegang tot De Twentse Nazomer te weigeren, zonder dat de Bezoeker aanspraak kan maken op vergoeding van de schade die hij hierdoor lijdt.

6.2 De Bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Ticket zowel voor aanvang als tijdens De Twentse Nazomer en zolang de Bezoeker zich op de locatie bevindt. De Bezoeker is verplicht om op verzoek van Organisator zijn Ticket te tonen. 

6.3 Organisator behoudt zich het recht voor om van De Twentse Nazomer beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. De Bezoeker verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. 

6.4 De Bezoeker dient zich als een goed en ordelijke Bezoeker van De Twentse Nazomer te gedragen en zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator. Organisator behoudt zich het recht voor om de Bezoeker de (verdere) Toegang tot De Twentse Nazomer te ontzeggen of van de locatie te verwijderen, indien Organisator dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens De Twentse Nazomer, zonder dat de klant aanspraak kan maken op vergoeding van de schade die hij hierdoor lijdt. 

6.5 Op de locatie gelden in de daartoe aangewezen ruimte regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. 


Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Organisator is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Bezoeker lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Organisator toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Organisator is verzekerd, tot maximaal de hoogte van het bedrag dat uit hoofde van de afgesloten verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie. 

7.2 Het betreden van de locatie en het bijwonen van De Twentse Nazomer is  geheel op eigen risico van de Bezoeker. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met genoemd betreden of bijwonen van De Twentse Nazomer zoals gehoor- en gezichtsstoornissen en/of ander lichamelijk letsel. 

7.3 Organisator is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie op de website van De Twentse Nazomer. 

7.4 Organisator streeft ernaar het programma van De Twentse Nazomer zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Organisator is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen van het tijdschema en voor de eventuele schade die daardoor voor de derden mocht ontstaan. 

7.5 Organisator is voort niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van De Twentse Nazomer. 

7.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van Organisator en/of haar leidinggevende ondergeschikten, vrijwaart de Bezoeker Organisator tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofden ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdend met of voortvloeiend uit een handelen of nalaten van de Bezoeker, schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden. 

7.7 Organisator is niet aansprakelijk voor het niet navolgen van de richtlijnen die gelden vanuit het RIVM betreffende COVID-19.


Artikel 8. Overmacht 

7.1 Bij annulering van De Twentse Nazomer door uitzonderlijke omstandigheden, landelijk of gemeentelijk opgelegd, kan Organisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, persoonlijk of bedrijfsmatig, bij afgelasting van De Twentse Nazomer. 

7.2 Voor bezoekers vindt er een restitutie plaats van kaartgelden in het geval de desbetreffende De Twentse Nazomer wordt afgelast.


Artikel 9. Privacy  

9.1 Bij het bestellen van een Ticket worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door de Organisator verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van deze Overeenkomst en om je te informeren over voor jouw mogelijk relevante (bestaande en/of nieuwe) producten en diensten van Organisator. Als je verder geen prijs stelt op deze informatie dan kun je dit schriftelijk kenbaar maken via info@detwentsenazomer.nl. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Organisator houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

9.2 De Bezoeker is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Organisator de persoonsgegevens van de Bezoeker verwerkt, met inbegrip van de gegevens over Bezoeker activiteiten op de website en de producten en/of diensten die de kaarthouder heeft besteld.

9.3 Organisator bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. 

9.4 Organisator verkoopt jouw gegevens niet aan derden -niet gelieerde ondernemingen- en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

9.5 Organisator neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde Toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@detwentsenazomer.nl


Versie 03-09-2020